Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele banden in het kader van de online verkoop via de online shop van Marloos (GLIM bv), met maatschappelijke zetel te Minderbroedersstraat 5, 3500 Hasselt en ingeschreven in het handelsregister der Belgische vennootschappen onder het nummer 0799.728.871 enerzijds, hierna “de Verkoper” genoemd, en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden en voor professionele of particuliere doeleinden een bestelling op afstand plaatst via de website www.marloos.be, hierna “de Klant” genoemd. Afhankelijk van de bijzondere situatie van de Klant (hoedanigheid van consument of niet) kunnen sommige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden al dan niet van toepassing zijn op hem.

De Klant verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn.

Voorwerp

De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de website www.marloos.be. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om op eenvoudig verzoek aanvullende informatie te vragen over de aangeboden producten via het e-mailadres info@marloos.be of per telefoon op het nummer 00 32 (0) 492 66 98 78.

Bestelling

De consument beschikt niet over het recht af te zien van zijn aankoop aangezien de producten op de online shop van Marloos (GLIM bv) levensmiddelen zijn met een fragiele toestand en korte houdbaarheid.

De producten die worden aangeboden via de online shop van Marloos (GLIM bv) zijn deze die op de Website voorkomen op de dag waarop de Klant deze raadpleegt, dit onder voorbehoud van beschikbare voorraden.

De Klant kan kennisnemen van de verschillende producten die de Verkoper aanbiedt op zijn website www.marloos.be. De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de website zonder dat hij verplicht is een bestelling te plaatsen.

De Klant kan de gewenste producten selecteren, alsook hun hoeveelheid. De producten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje van de Klant.

De Klant kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 de door hem gewenste betaalmethode kiezen.

De klant bevestigt zijn bestelling zodra hij klikt op “Bestelling plaatsen”: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief gesloten. Eventueel foutief ingevoerde gegevens bij de bestelling kunnen niet meer worden rechtgezet door de Klant.

De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de Klant per e-mail een bevestiging ontvangt en heeft de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de Klant tot gevolg. De bevestigingsmail bevat onderstaande gegevens:

  • Overzicht van het/de besteld(e) artikel(en).
  • Totaalbedrag van de bestelling.
  • Totaalbedrag van de leverings- en verwerkingskosten van de bestelling.
  • Gegevens van de Klant.
  • Plaats en datum waarop de bestelling wordt verstuurd (ter informatie).
  • Informatie over de betalingsmodaliteiten.

De bestelbon wordt geregistreerd in het IT-register van de Verkoper en wordt beschouwd als het bewijs van de tussen beide partijen ontstane contractuele relatie. Het IT-register van de Verkoper wordt op een betrouwbare en duurzame drager bewaard en bevat de enige authentieke informatie over de beschikbaarheid en de prijzen van de artikelen.

De in de automatische registratiesystemen opgenomen informatie vormt het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant wordt verstuurd.

De Verkoper is slechts gebonden door de bestelling door de Klant vanaf de datum waarop deze schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd wordt. Vanaf dat ogenblik verbindt de Verkoper zich ertoe de bestelling af te handelen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling onderhevig te maken aan andere voorwaarden, haar op te schorten of te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelling onvolledig is, de meegedeelde gegevens manifeste fouten bevatten, indien eerdere bestellingen niet betaald werden of wegens welke andere reden ook die de Verkoper zelf kan inroepen.

De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de Klant: de Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de Klant foutieve contactgegevens meegedeeld heeft.

Beschikbaarheid

Indien na de bevestiging van een bestelling zou blijken dat de bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch in kennis gesteld.

Prijzen

De prijzen van de verschillende producten worden uitgedrukt in euro’s (€) en zijn inclusief taksen en heffingen. De prijzen worden beschouwd als nettoprijzen en zijn exclusief portokosten. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De producten worden evenwel gefactureerd in euro’s op basis van de op het ogenblik van de registratie van de bestelling geldende prijzen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. De plaatsing van de bestelling impliceert de aanvaarding van de voor het gekozen product vermelde prijs.

De eventuele portokosten worden apart vermeld bij het plaatsen van uw bestelling en moeten eveneens voldaan worden op het ogenblik van de bestelling.

De bevestigingsmail van de bestelling bevat een totaalbedrag: dit is de definitieve prijs en omvat alle taksen, heffingen en kosten.

Betaling

De website van Marloos (GLIM bv) onderworpen aan de Belgische wetgeving en alle op de website aangeboden producten worden vanuit België verstuurd. De facturen worden opgesteld in euro’s en zijn onderhevig aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), die 6% bedraagt voor de producten en 21% voor de transportkosten.

De Verkoper aanvaardt de volgende betalingsmogelijkheden: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, BANCONTACT en Contant bij afhaling.

De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens. Deze worden beveiligd door de SSL-standaard die automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling per bankkaart en alle uitgewisselde gegevens codeert teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen.

Bewijs van betaling

Over het algemeen aanvaarden beide partijen elektronische bewijsmiddelen om het bestaan van hun contractuele relatie aan te tonen (e-mail, back-up…).

De partijen komen overeen dat de door de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs vormen van de transacties die de Klant via de website voltrokken heeft. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.

De bestelbonnen en facturen worden op een betrouwbare en duurzame drager gearchiveerd en kunnen als bewijs worden voorgelegd.

Uitvoeringsmodaliteiten

De bestellingen worden verwerkt van dinsdag tot en met zaterdag, met uitzondering van feestdagen. De producten kunnen ten vroegste afgehaald worden op de tijdens de bestelling vermelde afhaaldatum, dit kunnen verschillende data zijn binnen eenzelfde bestelling .

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de te late levering en/of het ontbreken van levering wegens overmacht, of wegens gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen en de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk onmogelijk of aanzienlijk duurder zouden maken, of ingeval van te late levering en/of het ontbreken van levering door derden, zoals leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt.

De volgende situaties worden beschouwd als overmacht en ontslaan de Verkoper van zijn verplichting tot levering: oorlog, epidemie, volksopstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van de Verkoper om bevoorraad te worden. De Verkoper dient de Koper ten gepaste tijde in kennis te stellen wanneer één van de voormelde situaties zich voordoet.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, aangestelden of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid werken, evenwel met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving inzake erkenning en accreditatie.

Afwezigheid van het recht op herroeping

Overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming is het recht op herroeping uitgesloten voor contracten die op afstand worden gesloten via de website www.marloos.be.

Beschikbaarheid

De producten worden aangeboden voor zover deze beschikbaar zijn. Indien bepaalde producten na de plaatsing van een bestelling niet beschikbaar zouden blijken, stelt de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail in kennis. De Klant kan in dat geval vragen zijn bestelling te annuleren. Uiterlijk dertig dagen na de annulering ontvangt de Klant het door hem betaalde bedrag op zijn bankrekening.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op onze website vallen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. De volledige of gedeeltelijke reproductie hiervan zonder de instemming van de Verkoper is strikt verboden. Behoudens uitdrukkelijke vermelding houdt de bestelling geen overdracht of concessie van intellectuele rechten in.

Aansprakelijkheid

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zijn prestaties overeenkomstig de bepalingen van deze wetgeving heeft uitgevoerd.

De Verkoper kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld door de Klant voor eigen bedrog of wegens de zware fout van hemzelf of van zijn aangestelden of gevolmachtigden.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle indirecte schade die uit het voorgaande kan voortkomen, exploitatieverlies, winstverlies, verlies van kansen, productieverlies, activiteitenverlies, verlies van klanten, aantasting van de reputatie, schaden of onkosten die zich zouden kunnen aandienen. Deze opsomming is niet uitputtend.

Alle klachten moeten onmiddellijk en schriftelijk per e-mail verstuurd worden naar info@marloos.be.be of per aangetekende zending gericht aan de Verkoper, wiens adres vermeld wordt in Artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden. Indien binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van de klacht zou blijken dat de Verkoper zijn verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, zal deze op eigen kosten een nieuwe levering doen van de producten die het voorwerp van de klacht uitmaken.

Bescherming van de privacy

Het doorgeven van naamgegevens die aangevraagd worden in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de afhandeling en de levering van bestellingen, alsook voor het opstellen van facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Bij het ontbreken van deze informatie wordt de bestelling automatisch verworpen.

De Verkoper verbindt zich ertoe de door zijn Klanten meegedeelde informatie niet aan derden vrij te geven. Deze informatie zal uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden, d.w.z. teneinde het beheer van de bestellingen, de facturatie, de dienstverlening, de solvabiliteit, de marketing of persoonlijke publiciteit te verzorgen. Deze opsomming is niet uitputtend.

Indien gewenst, kunnen bezoekers van de website op verzoek en kosteloos vragen dat hun persoonsgegevens niet behandeld worden voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden.

De Verkoper verbindt zich ertoe de beginselen na te leven van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Klanten die op de website van de Verkoper producten besteld hebben, kunnen op elk ogenblik vragen de door de Verkoper geregistreerde persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of te laten verwijderen. Zij kunnen zulks doen door een e-mail te versturen naar info@marloos.be of door een brief te versturen naar het in Artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden vermelde adres.

Tegenwerpelijkheid van onderhavige algemene voorwaarden

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun commerciële relatie. Uitzonderingen zijn enkel toegestaan indien deze uitdrukkelijk tussen beide partijen worden overeengekomen. De uitdrukkelijke uitzondering op één van de algemene of bijzondere voorwaarden houdt geen afstand van de toepassing in van de overige algemene of bijzondere voorwaarden.

De nietigverklaring of niet-toepasselijkheidsverklaring van één van de bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden laat de overige algemene of bijzondere voorwaarden onverlet. Deze laatste blijven in dat geval volledig geldig en van toepassing.

Het feit dat de Klant de onderhavige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, stelt hem generlei vrij van hun toepassing.

De bestelling van een op de website aangeboden product houdt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding in van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Voor deze aanvaarding is een schriftelijke handtekening van de Klant bovendien niet vereist.

De validering van de bestelbon door de Verkoper vormt een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een schriftelijke handtekening en het bewijs vormt van de integrale bestelling en de opeisbaarheid van de in het kader van de uitvoering van voormelde bestelling verschuldigde sommen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat hij de Klant hiervan persoonlijk in kennis moet stellen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enigerlei schadeloosstelling. De Klant moet derhalve op gezette tijdstippen de algemene voorwaarden controleren teneinde na te gaan of deze gewijzigd zijn. De Klant kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden opslaan of afdrukken op voorwaarde dat hij deze niet wijzigt.

Toepasselijk recht – geschil

De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Indien de Klant geen consument is, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Eventuele klachten moeten op voorhand geregistreerd worden door onze klantendienst op het e-mailadres info@marloos.be. De Klant dient zich in eerste instantie tot de Verkoper te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen.

Indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden kan de Klant zich steeds wenden tot één van de volgende erkende instanties inzake alternatieve en buitengerechtelijke geschillenbeslechting: (1) de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be) of (2) het Online Dispute Resolution platform (ODR) van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odr/).